Regulamin targowiska

Zielony Rynek Sp. z o. o.
Targowisko pawilon 33
ul. Czerwony Dwór
80-376 Gdańsk

REGULAMIN
Korzystania z Targowiska Miejskiego Gdańsk-Przymorze
ul. Czerwony Dwór/Chłopska
wprowadzony na podstawie Uchwały nr. 5/2003 z dn. 10.06.2003r.
Zarządu Spółki z o. o. „Zielony Rynek”z poprawkami z dn. 31.08.2011r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dokumentem zawierającym zasady korzystania z Targowiska i związane z tym prawa oraz obowiązki osób prowadzących działalność handlowo-usługową i osób z niego korzystających.
 2. Osoby prowadzące działalność handlowo-usługową oraz osoby korzystające z Targowiska są zobowiązane do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/2001 Rady Miasta oraz Regulaminem Targowiska Miejskiego.
 3. Organem prowadzącym i nadzorującym działalność Targowiska jest jego Administracja, czyli Zarząd Spółki „Zielony Rynek” Sp. z o.o.

STANOWISKO KUPIECKIE
(namiot, stragan, łóżko, samochód, przyczepa, stół, pawilon, boks)

 1. Stanowiska handlowe z abonamentem należy zajmować w dni handlowe do godz. 800, po tej godzinie może zajmować je osoba, która nie wykupiła abonamentu po uprzednim upewnieniu się co do prawa jego zajęcia w Administracji Targowiska.
 2. Na wydzierżawionym lub opłaconym abonamentem gruncie osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska może umieścić stanowisko kupieckie.
 3. Stanowiska kupieckie nie mogą wykraczać poza opłaconą powierzchnię oraz nie mogą utrudniać działalności innym użytkownikom jak i zakłócać ruchu pieszych i pojazdów.
 4. Stanowiska kupieckie nie mogą stwarzać zagrożenia: pożarowego, grozić zawaleniem, przewróceniem, przesunięciem dla osób korzystających z targowiska.
 5. Zmiana usytuowania stanowiska kupieckiego wymaga zgłoszenia Wydzierżawiającemu i może nastąpić po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
 6. Osobie prowadzącej działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska nie wolno, bez zezwolenia Administracji Targowiska ustawiać obiektów i urządzeń, które nie są związane z prowadzoną działalnością.
 7. Osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska jest Zobowiązana do pisemnego informowania Administracji Targowiska o wszelkich zmianach dokonanych na stanowisku kupieckim jak również o zmianach w sposobie jego wykorzystania.
 8. Osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska jest zobowiązana do przedstawiania Administracji Targowiska listy zatrudnionych na stanowisku kupieckim oraz uaktualniania informacji o zmianach w tym zakresie.
 9. Zabrania się eksponowania i ustawiania towarów w obrębie ciągów komunikacyjnych.
 10. Osobom, które nie zawarły umowy dzierżawy gruntu lub nie wykupiły abonamentu zabrania się prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na Targowisku bez uzyskania zgody Administracji i uiszczenia stosownych opłat.

CZYNSZE I PŁATNOŚCI

 1. Opłata eksploatacyjna opłacana w formie abonamentu, faktury, wydruku z kasy fiskalnej za dane stanowisko jest regulowana na podstawie cennika Zarządu targowiska, czyli Spółki z o. o. Zielony Rynek.
 2. Osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska jest zobowiązana do 10-tego każdego miesiąca do regulowania należności w kasie Spółki lub na konto nr 42 1050 1764 1000 0022 5475 9158 z podaniem tytułu płatności i nazwy płatnika.
 3. Uchylanie się od terminowego płacenia opisanych w pkt. 14:

  1. spowoduje naliczanie odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości (chyba, że treść Umowy stanowi inaczej) + opłata operacyjna w wysokości 30zł w rozliczeniu za każdy miesiąc;
  2. będzie odnotowane w ewidencji stanowiska kupieckiego;
  3. stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy;
  4. usunięcia stanowiska kupieckiego i przekazanie innej chętniej osobie lub podmiotowi;
  5. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bez odrębnych wezwań i obciążenie kosztami sądowymi oraz zastępstwa procesowego i egzekucyjnymi niezależnie od obowiązku zapłaty odsetek;
  6. Dzierżawca zalegający z czynszem 30 dni jest zobowiązany do opuszczenia pawilonu, obiektu handlowego, stanowiska kupieckiego innego na każde wezwanie Zarządu.
 4. Pokwitowanie opłaty targowej i opłaty eksploatacyjnej podlega kontroli przez inkasentów oraz osoby upoważnione przez organ Spółki.

RUCH NA TARGOWISKU

 1. Na terenie Targowiska ruch pojazdów odbywa się zgodnie z zarządzeniem Administracji Targowiska.
 2. W godzinach handlu środa i sobota 7:00-14:00 obowiązuje zakaz ruchu i postoju pojazdów samochodowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 3. Administracja Targowiska jest zobowiązana do zachowania przejezdności ciągów komunikacyjnych na terenie targowiska.
 4. W godzinach wzmożonego handlu, ruchem pojazdów na Targowisku będą kierować ochrona targowiska lub osoby do tego upoważnione.

UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administracja Targowiska nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia lub uszkodzenia towarów lub stanowisk kupieckich.
 2. Ubezpieczenia stanowiska kupieckiego dokonuje osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska na swój koszt.
 3. Osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska uszkadzająca lub niszcząca obiekty lub urządzenia Targowiska jest zobowiązana do ich naprawienia lub zapłaty odszkodowania w wysokości pokrywającej wartość szkody.

ZABEZPIECZENIE PPOŻ

 1. Każde stanowisko kupieckie powinno być wyposażone w gaśnicę proszkową, przy czym osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska oraz jej personel muszą znać zasady jej obsługi. Przeszkolenie personelu zapewnia właściciel stanowiska kupieckiego.
 2. Bezpośrednio przy, pod, oraz na stanowisku kupieckim zabrania się składowania materiałów i przedmiotów łatwopalnych.
 3. Na terenie całego Targowiska zabrania się rozpalania ognisk, spalania śmieci i odpadów.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

 1. Osoba prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska jest zobowiązana utrzymywać czystość wokół swojego stanowiska kupieckiego.
  W tym celu powinien:

  1. nieczystości gromadzić w workach lub niezwrotnych, pustych opakowaniach (kartony). Napełnione worki i opakowania powinny być zamknięte.
  2. Pojemniki i worki będą dopełniane dla obniżenia kosztów wywozu odpadów z Targowiska.
 2. W przypadku naruszania obowiązku utrzymania czystości, Administracja będzie pisemnie upominała zobowiązanego, co będzie odnotowywane w ewidencji stanowiska kupieckiego. Otrzymanie trzech upomnień uprawnia Administratora do wezwania Straży Miejskiej w celu zastosowania środków porządkowych. Uporczywe uchylanie się od obowiązku utrzymania czystości w obrębie stanowiska kupieckiego oraz zanieczyszczanie terenu Targowiska oraz terenów przyległych, wwożenie odpadów z zewnątrz oraz wyrzucanie odpadów do pojemników innych osób prowadzących działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska uprawnia Administrację do usunięcia osób odpowiedzialnych z terenu Targowiska.
 3. Każda z osób prowadząca działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska powinna informować Administrację o faktach wwożenia i wysypywania odpadów na teren Targowiska i teren przyległy.

POBÓR ELEKTRYCZNOŚCI I WODY

 1. Podlicznik energii elektrycznej lub wody zainstalowany na stanowisku kupieckim, zostanie zaplombowany przez uprawnioną osobę plombą Administracji Targowiska.
 2. Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność handlowo-usługową na terenie targowiska jest dbanie o stan techniczny licznika i jego ochrona przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia licznika i plomby oraz awarie sieci elektrycznej niezwłocznie powinno się zgłaszać Administracji, która podejmie działania celem usunięcia awarii.
 3. Stan zabezpieczenia liczników podlega okresowej kontroli przez osobę uprawnioną
 4. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego zerwania plomby, które nie zostało zgłoszone Administracji, należność za energię elektryczną zostanie w danym miesiącu naliczona szacunkowo i wyniesie dwukrotność kwoty wyliczonej za miesiąc poprzedni. Kosztami założenia nowej plomby obciążona zostanie osoba prowadząca działalność handlowo-usługową w danym punkcie gdzie zerwano plombę.
 5. Stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej poza wskazaniami licznika (tzw. bocznikowanie) lub cofania jego wskazań spowoduje, że należność za energię elektryczną naliczona będzie szacunkowo i wyniesie 2-krotność kwoty wyliczonej za m-c poprzedni. Dzierżawca zostanie dodatkowo obciążony kosztami układu pomiarowego na zewnątrz stanowiska kupieckiego, kosztami usunięcia niedozwolonych przeróbek i założenia nowej plomby. Ponowne stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej upoważnia Administrację do usunięcia osoby prowadzącej działalność handlowo-usługową z terenu Targowiska.
 6. Opłata za energię elektryczną będzie naliczona jako różnica z bieżącego odczytu i ostatniego odczytu zapisanego w ewidencji stanowiska kupieckiego. Czynności tej będzie dokonywała osoba uprawniona przez administrację, a każdy odczyt będzie potwierdzany podpisem osoby prowadzącej działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska.
 7. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio dla odbiorców wody doprowadzonej do stanowiska kupieckiego. W przypadku braku podlicznika zastosowany będzie ryczałt zużycia wody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wywoływanie awantur, stwarzanie atmosfery, zagrożenie dla osób przebywających na targowisku spowoduje wydalenie osoby z jego terenu.
 2. Niestosowanie się do przepisów i opłat zostanie zapisane w ewidencji stanowisk kupieckich, powtarzające się uwagi spowodują utratę prawa do handlu w obrębie targowiska.
 3. Zarządowi Spółki z o. o. „Zielony Rynek” oraz Administracji Targowiska przysługuje w każdym czasie prawo kontroli wydzierżawionego gruntu oraz stanowiska kupieckiego, dla ustalenia przestrzegania przez osobę prowadzącą działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska przepisów powszechnie obowiązujących i postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszeń Administracja zastrzega sobie prawo wezwania Staży Miejskiej i Policji.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem należy zwracać się do Administracji Targowiska.

Zarząd
ZIELONY RYNEK
Spółki z o.o. w Gdańsku